d4ede2b1d7
0 varer
SettingsManage template
Logg inn X

Kjøpsvilkår

Priser    

Alle priser er å forstå inklusiv m.v.a. og levert fra vårt lager. For produkter som inngår i ulike kampanjer gjelder prisene under den aktuelle kampanjeperioden. Vi tar vanlig forbehold mot eventuelle trykk- og fotofeil. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike for eksempel når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør.

Garanti

I henhold til norsk lov, Kjøpsloven.

Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Force majeure

Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, dersom det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører.

 Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i alle varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger fullt ut er betalt. Vi forbeholder oss også retten til å ta tilbake varen hvis kunden misligholder sin betalingsplikt etter avtalte betingelser. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsgang.

Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet. 

Ved kjøp aksepterer kjøper disse betingelser, unntak må avtales og bekreftes skriftlig fra selger.
 

 

Gustavsen AS

Gustavsen AS | Steinbergveien 7 | 3050 Mjøndalen | Telefon: 32230120